Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd

Pwrpas y Pwyllgor

Cylch Gorchwyl:

 

“Sicrhau ein bod yn cefnogi darparu cartrefi sy’n ateb anghenion a dyheadau pobl mewn cymunedau sy’n cysylltu'n dda. Sicrhau ein bod yn Fwrdeistref Sirol sy’n gyfrifol am yr amgylchedd”.

 

Blaenoriaeth 1 Thema ‘Lle’ y Cyngor - Cartrefi sy'n diwallu anghenion a dyheadau pobl

 

Mae Cynllun y Cyngor yn mesur:

.         Nifer yr unedau newydd o dai fforddiadwy

.     Y canran o aelwydydd mewn peryg o ddigartrefedd a lwyddodd i osgoi digartrefedd am chwe mis

.     Canran yr eiddo sy’n cydymffurfio â’r elfennau canlynol o Safon Ansawdd Tai Cymru:

            i) ceginau cyfoes

             ii) ystafelloedd ymolchi cyfoes

            iii) gwres digonol

            iv) mewn cyflwr da;

 

Blaenoriaeth 2 y Cyngor Thema 'Lle’ – Lle amgylcheddol gyfrifol

Mae Cynllun y Cyngor yn mesur:

. Canran blynyddol y gostyngiad mewn allyriadau carbon o adeiladau heb gynnwys cartrefi

.     Canran y gostyngiad mewn allyriadau carbon o dai sector cyhoeddus ar draws y Fwrdeistref Sirol ers 2011/12

.     Canran gwastraff dinesig sy’n cael ei ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio

 

Blaenoriaeth 4 y Cyngor Thema ‘Lle’ – Cymunedau wedi eu cysylltu’n dda

Mae Cynllun y Cyngor yn mesur:

·         Canran y rhwydwaith ffyrdd (A) sydd mewn cyflwr gwael.

·         Canran y rhwydwaith ffyrdd (B) sydd mewn cyflwr gwael.

·         Canran y rhwydwaith ffyrdd (C) sydd mewn cyflwr gwael.

.         Nifer y teithiau tocyn mantais y flwyddyn

.         Nifer y cyfnewidfeydd band eang yn Wrecsam sy’n ‘Galluogi SDSL’

.          Cynyddu’r nifer o gysylltiadau band eang busnes

 

Meysydd gwasanaeth tebygol:

·         Cartrefi (Tai Fforddiadwy, Stoc Tai Cyngor a Thai Cymdeithasol, Digartrefedd, tai eraill fel Safleoedd Teithwyr)

·         Rheoli Gwastraff

·         Effeithlonrwydd Ynni

·         Gwasanaethau strydwedd

·         Rhwydwaith Cludiant/Cynnal a Chadw Priffyrdd

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Craig Stevens. Swyddog Pwyllgorau

Ffôn: 01978 292253

E-bost: craig.stevens@wrexham.gov.uk